Innovatieplatform
Stof tot discussie? Jawel op het Nationale ICT Debat was dit al onderwerp van gesprek. ICT is niet genoemd als sleutelgebied door het Innovatieplatform! Zie ook het bericht in de Automatiserings Gids. Ik citeer hierbij een passage uit het rapport “Voorstellen sleutelgebiedenaanpak”:
“Het Innovatieplatform hoopt dan ook dat de bedrijven en kennisinstellingen in deze clusters het als een
uitdaging zien zichzelf verder te organiseren en te ontwikkelen. ICT wordt bijvoorbeeld alom erkend als een cruciale enabling technologie, maar als marktgebied zelf heeft zich in de sleutelgebiedenaanpak geen initiatief aangediend dat aan de criteria voldoet. In de sleutelgebieden “High-tech systemen en materialen” en “Creatieve Industrie” is ICT prominent aanwezig. Het pas gestarte ICT Regieorgaan speelt een belangrijke rol voor de ontwikkeling en toepassing van ICT in sleutelgebieden.”
ICT als enabler? Volgens mij is dat wat Nicolass G. Carr bedoelt in zijn discussie Does IT Matter? Omdat ICT overal in zit/bij zit heeft het geen onderscheidend vermogen an sich meer. Het kan bepaalde ontwikkelingen wel drijven of stimuleren, zoals in het citaat ook staat. Een gamingsector zonder ICT is niet denkbaar, een content-creating sector zonder ICT is niet mogelijk.
Een ander opvallende zaak in het rapport is dat de Creatieve Industrie wel al sleutelgebied is benoemd. En dat is terecht mijns inziens. Ik heb hier al vaker geschreven over de Belevenismarkt, de Emotiemarkt en de Droommaatschappij. Ik citeer kort het rappport weer: “….om van de regio Amsterdam dé Europese vestigingsplaats te maken voor de content-industrie, zowel voor de entertainment als voor de social software.”
ICT heeft dus veel kansen, als het eindelijk eens ophoudt zichzelf belangrijker te vinden dan de rest. In samenwerking met andere sleutelgebieden zoals de creatieve sector zal veel mogelijk zijn!
Download Voorstellen sleutelgebiedenaanpak innovatieplatform (pdf)