Ik had gisteren een bijzonder interessant gesprek met Ben Janssen van de Open Universiteit. Hij heeft een vergelijkbare functie als ik bij Tulip Computers. Ben houdt zich bezig met het Nederlands Expertise Centrum voor Leven Lang Leren (NELL). Binnen het project van Leven Lang Leren (LLL) in de kennissamenleving werken diverse organisaties samen (zowel onderzoeksorganisaties als organisaties die als proeftuin kunnen fungeren). De internationale concurrentiekracht van het bedrijfsleven in de Europese landen zal vooral bepaalt worden door de mate waarin die landen erin slagen hun beroepsbevolking aan te zetten tot levens lang leren. Immers een hoogwaardige kenniseconomie zal er toe moeten bijdragen om ons welvaartspeil te kunnen behouden. LLL speelt daarin een sleutelrol als het gaat om het verhogen van arbeidsproductiviteit, innovatiekracht en arbeidsparticipatie.
Ben vertelde me dat we veel praten over kenniseconomie, maar dat er zo weinig gebeurt. Het onderzoek naar LLL is te versnippert. Daarom dus dat project, wat een interdisciplinair programma is. Het startpunt van het project is: A memorandum on Life Long Learning (pdf) European Communities 2000.
De startnotitie van NELL is te downloaden (pdf). De OU heeft expertise opgebouwd in een leven lang leren als je hun visie leest. Ben stuurt me nog nadere informatie over dit project, waar ik zeker op terug zal komen. Mijn idee is dat in leven lang leren het traditionele onderwijs aangevuld en verlengd zal worden met (afstands)leren op de nieuwe manier. Daarin zullen communities, dialoog en nieuwe media, zoals weblogs, podcasts, screencast, videologs, instant messaging en collaboration tools, een belangrijke plaats in gaan nemen. Waarbij we als deelnemer aan een leven lang leren vanuit interne sturing (pull in plaats van push en co-creatie in plaats van leerstofconsumptie) zelf ons pad voor persoonlijke ontwikkeling zullen plaveien. Maar dan zullen er dus wel voldoende (en andere) bouwstenen moeten zijn. NELL zal gaan onderzoeken hoe die bouwstenen er uit gaan zien en ze ontwikkelen. En het is goed te horen dat de verantwoordelijkheid zowel bij de individuele persoon ligt (immers: (interne) zelfsturing), als bij de overheid en het bedrijfsleven. Ik begreep van Ben Janssen dat in die driehoek het onderzoek plaats vindt.
Als je de 4 thema’s van onderzoek binnen LLL zo ziet dan belooft dat veel:

– wat betekent LLL voor individu, organisatie en samenleving
– hoe wordt LLL vormgegegeven in de professies
– hoe helpt technologie LLL waar en wanneer men dat wil
– volgens welke onderwijsmethoden vindt LLL plaats

Binnenkort mag ik eens een kijkje gaan nemen in The Learning Experience. Het innovatief leer- en trainingscentrum van de Open Universiteit waarin het draait om ervaringsleren: een combinatie van zelfstudie en interactieve vormen als games, assessments en workshops om hetgeen wat geleerd moet worden ook te ervaren. Ik verheug me daarop. Ik hoop dan het een en ander vast te kunnen leggen met foto’s en misschien wel een videootje te kunnen maken.

Technorati tags: , , ,